O Petru Martincu

 

Petra Martinca, po katerem smo ob ustanovitvi leta 1998 poimenovali naše kulturno društvo, se spominjamo kot izvrstnega pedagoga, humanista, uglednega romanista in ambasadorja francoskega jezika in kulture na Primorskem. s svojim tridesetletnim delovanjem v prostoru Slovenske Istre je profesor Martinc zapustil vidno sled, ki je ostala kljub postopnemu upadanju rabe francoskega jezika pri nas in v svetu. Primorski prostor, odprt v svet in obogaten slovensko in italijansko kulturo, ki se tu stikata in prepletata, francoski jezik in kulturo sprejema kot duhovno nadgradnjo in povezavo s širšim evropskim prostorom.

 

Življenjepis

Peter Martinc je bil rojen 21. aprila 1899 v Kobaridu, otroštvo preživel v Gorici, I. svetovna vojna je prekinila njegovo šolanje na goriški nemški gimnaziji, ki ga je ob velikem pomanjkanju nadaljeval na Dunaju in potem v Ljubljani. Leta 1920 se je vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, med študentskimi kolegi je bil najbolj navezan na pesnika Krasa Srečka Kosovela. Lucien Tesnière, profesor Université de France, ki je bil lektor na ljubljanski romanistiki, je tako visoko cenil nadarjenost študenta Martinca za jezike in književnost, da je francoski vladi predlagal, da mu podeli štipendijo za študijsko izpopolnjevanje v Franciji. Po opravljenem absolventskem stažu je Peter Martinc leto dni kot štipendist francoske vlade poslušal predavanja na Faculté des Lettres v Aix.en-Provence, nekaj časa pa tudi na Sorboni v Parizu. v tem času se je posebej posvečal staremu provansalskemu jeziku in provansalski književnosti. Prijatelja Srečka Kosovela je iz Francije v pismih seznanjal z modernimi tokovi v takratni zahodnoevropski, zlasti francoski književnosti ter mu pošiljal avantgardno literaturo. Po vrnitvi v domovino je leta 1926 diplomiral na ljubljanski univerzi d diplomsko nalogo “Le sentiment moderne chez François Villon. Avec une introduction biographique”.

Klub diplomi je ostal brez dela in delil usodo mnogih primorskih beguncev in emigrantov, ki so se pred fašizmom zatekali v okrilje matične domovine.

Leta 1927 je končno za krajši čas našel zaposlitev na učiteljišču v Čakovcu, leto kasneje pa v Gospiću, od koder je po triletni suplenturi odšel v Ljubljano in leta 1931 opravil strokovni izpit za srednješolskega profesorja iz predmetne skupine francoski jezik s književnostjo kor glavni predmet in zgodovine narodne književnosti kot stranski predmet. Vrnil se je v Gospić in tam poučeval francoščino na gimnaziji do leta 1941.

Kmalu po izbruhu vojen so ga ustaške oblasti zaprle, nato so ga premestili v Karlovac, od koder je kmalu odšel v partizane, kjer so ga že leta 1943 vključili v posvetni odsek ZAVNOH in njegov član je na osvobojenem ozemlju Korduna organiziral partizansko šolstvo, deloval pa tudi v redakciji Vjesnika in bil profesor na gimnaziji v Glini.

Avgusta 1945 se je vrnil na osvobojeno Primorsko, da bi “pomagal pri obnovi našega šolstva”, kakor je sam zapisal v priložnostnem življenjepisu. Iz gorice so ga poslali v Koper, kjer je leta 1949 najprej prevzel mesto načelnika na Oddelku za italijansko šolstvo pri Istrskem okrožnem ljudskem odboru, že septembra 1950 pa je bil imenovan za ravnatelja slovenske gimnazije in to funkcijo opravljal do leta 1963, obenem pa poučeval tudi francoščino, občasno pa še italijanščino, latinščino in nemščino, obvladal pa je še španščino in pasivno tudi angleščino in ruščino.

Čeprav je večino časa in ustvarjalnih moči usmerjal v pedagoško delo, je bil ves čas aktiven tudi na družbeno-političnem področju, obenem pa tudi pisal in prevajal. Po upokojitvi leta 1968 se mu je zdravje začelo slabšati, vendar ga tudi bolezen ni odvrnila od dela; še naprej je poučeval na gimnaziji, ki mu je bila drugi dom; v razdajanju samega sebe in svojega znanja mladini je našel tudi uteho za tegobe, ki so ga spremljale zadnja leta, leta 1978 pa se je njegova življenjska pot dokončno iztekla.

Za svoje delo je prejel nagrado občine Koper “15. maj” (1969), nagrado Staneta Žagarja (1969), priznanje OF (1971) in plaketo Prešernove družbe. V znak priznanja njegovemu delu na področju primorskega šolstva je bil leta 1983 po njem imenovan trg v bližini slovenske gimnazije, leta 1998 pa smo po njem imenovali naše društvo.

Profesor Peter Martinc je za generacije, ki jih je učil, in za vse, ki so ga poznali, izžareval bogastvo življenjske izkušnje, človečnosti in notranje ubranosti.
Ustvaril si je avtoriteto z izjemnim znanjem, širino in človeško strpnostjo, zaradi njega so generacije, ki jih je poučeval, vzljubile francoski jezik, francosko književnost, francosko kulturo, Kot profesor in sodelavec ni skoparil z bogastvom svojega znanja, poglobljenih dragocenih misli in izkušenj. v njegovi žlahtni zapuščini je bogastvo naše prihodnosti.

Aprila 2018, ob štiridesetletnici smrti, smo mu člani Kulturnega društva v atriju gimnazije Koper postavili spominsko ploščo.

 

srecko-in-peterLucija Čok, Srečko in Peter: esej o prijateljstvu med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom, Koper: Kulturno društvo Peter Martinc: Univerza na Primorskem, Znanostveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014

 

 

 

 

 

Note biografiche su Peter Martinc

Ricordiamo Peter Martinc, di cui la nostra Associazione culturale ne porta il nome fin dalla sua costituzione nel 1998, come un eccellente pedagogista, stimato romanista e ambasciatore della lingua e cultura francese nel Litorale. I tre decenni del suo insegnamento nell’ Istria slovena hanno lasciato ancora visibili testimonianze, pur nel generale calo dell’ uso della lingua francese. In questo spazio aperto e arricchito dall’ incontro e intreccio di culture quali la slovena e l’ italiana, la lingua francese contribuisce alla sua crescita in un collegamento più ampio a livello europeo.

Peter Martinc nasce il 21 aprile del 1899 a Kobarid ( Caporetto ) e trascorre la sua infanzia a Gorizia. La prima guerra mondiale pone fine alla possibilità di frequentare il ginnasio tedesco nella sua città. Con notevoli lacune lo continuerà a Vienna e poi a Lubiana dove, nel 1920, si iscrive alla Facoltà di filosofia . Fra i vari compagni di studio stringe amicizia soprattutto con il poeta del Carso Srečko Kosovel.

Lucien Tesnière docente all’ Université de France e lettore al reparto di romanistica a Lubiana, apprezzando il talento per le lingue e la letteratura del giovane Martinc, lo propone al governo francese per una borsa di studio finalizzata al suo perfezionamento in Francia. Finiti i corsi universitari Peter Martinc, stipendiato dal governo francese, frequenta per un anno le lezioni alla Faculté des Lettres a Aix – en – Provence e in parte anche alla Sorbona di Parigi. In questo periodo si dedica particolarmente allo studio della lingua e della letteratura antica provenzale. Dalla Francia scrive all’ amico Srečko Kosovel per informarlo sulle moderne correnti della letteratura francese e gli spedisce testi dell’ avanguardia. Ritornato in patria nel 1926 si laurea all’ Università di Lubiana con una tesi su “Le sentiment moderne chez Francois Villon, avec une introduction biographique”.

Nonostante il diploma non trova lavoro e, a seguito del fascismo, condividendo le sorti di altri trova rifugio nella madre patria. Nel 1927 si impiega presso le magistrali di Čakovec ,

l’ anno dopo a Gospić da dove, dopo tre anni di supplente, si reca a Lubiana per presentarsi nel 1931 all’ esame professionale per l’ insegnamento alle medie di lingua e letteratura francese come materia principale e di storia della letteratura popolare quale materia secondaria. Ritornato a Gospić insegna francese al ginnasio fino al 1941.

Poco dopo lo scoppio della guerra il governo ustascia lo arresta, poi lo sposta a Karlovac. Lì si unirà ai partigiani che, nel 1943, lo inseriscono nel settore culturale del ZAVNOH (Consiglio antifascista di Stato per la liberazione popolare della Croazia). Come membro organizza nel territorio liberato del Kordum la scuola partigiana, lavora nella redazione del Vjesnik e come docente al ginnasio di Glin.

Nell’ agosto del 1945 ritorna nel Litorale liberato per ” aiutare a rinnovare la nostra scuola” come scrive nel suo allegato biografico. Dal goriziano lo mandano a Capodistria dove dal 1949 dirige la sezione riguardante la scuola italiana presso il Comitato popolare circondariale istriano. Nel settembre del l950 è nominato direttore del Ginnasio sloveno e tale rimarrà fino al 1963. Insegna francese e, a volte, italiano, latino e tedesco. Conosce lo spagnolo e passivamente l’ inglese e il russo.

Accanto al lavoro pedagogico è attivo anche nell’ ambito sociopolitico , scrive e traduce .

Matura la pensione nel 1968; la sua salute inizia a peggiorare ma nonostante la malattia continua a  insegnare al Ginnasio, la sua seconda casa. Nel lavorare con i giovani trova motivo per alleviare le tante difficoltà che lo accompagnano negli ultimi anni fino alla sua morte nel 1978.

Per il suo lavoro il Comune di Capodistria gli conferisce nel 1969 il premio ” 15 maggio”, nello stesso anno riceve il premio Stane Žagar, il riconoscimento OF ( Fronte di liberazione ) nel 1971 , e la targa della Società Prešeren. A riconoscimento del suo lavoro nell’ ambito della scuola del Litorale, nel 1983 gli è dedicata la piazza vicino al ginnasio sloveno e nel 1998 la nostra Associazione culturale.

Il professor Peter Martinc per le generazioni che lo hanno avuto come docente e per tutti quelli che lo hanno conosciuto è stato fonte di esperienze di vita e di umanità .La sua autorità basata sulla cultura, l’ apertura e la tolleranza ha trasmesso a generazioni di studenti l’ amore per la lingua, la letteratura e la cultura francese. Come professore e collaboratore ha condiviso conoscenze ed esperienze:una preziosa eredità che è ricchezza per il nostro futuro.

In occasione del quarantesimo della sua scomparsa, nel 2018 è stata scoperta una lapide nell’ atrio del Ginnasio di Capodistria, voluta e patrocinata dai membri dell’ Associazione culturale Peter Martinc .

Traduzione Graziella Ponis Sodnikar

Komentiranje zaprto.