Redna volilna letna skupščina, 21. marec 2012

KULTURNO DRUŠTVO »PETER MARTINC«

Garibaldijeva 18 – 6000  KOPER                                                 Koper, 6. marec 2012

V A B I L O

Na podlagi 14. člena statuta KD “Peter Martinc” Koper in sklepa Upravnega odbora sklicujem

REDNO-VOLILNO LETNO SKUPŠČINO DRUŠTVA, ki bo v

v sredo, 21. marca 2012 ob 18.00 uri na oddelku za italijaniko,

Čevljarska 22 v Kopru


Dnevni red:

1. OTVORITEV REDNE LETNE SKUPŠČINE

2. IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

– delovnega predsedstva

– zapisnikarja

– dveh overiteljev zapisnika

3. IZVOLITEV VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

4. PODAJA POROČIL:

  • Poročilo predsednice o delu društva v 2011
  • Finančno poročilo za leto 2011
  • Poročilo nadzornega odbora za leto 2011

5. PREDSTAVITEV PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

6. RAZPRAVA IN SKLEPANJE O POROČILIH

7. VOLITVE organov društva

  • – Razrešnbica dosedanjim organom
  • Izvolitev novih organov: upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija, komisija za izobraževanje, komisija za prireditve in ekskurzije

8. VPRAŠANJA IN POBUDE

9. RAZNO

Po uradnem delu bomo nadaljevali v prijetni družbi ob prigrizku.

Vabim vas, da se seje skupščine polnoštevilno udeležite.

Predsednica društva

Neva ZAJC, l.r.

(GSM  041/692-389)

Komentiranje zaprto.