REDNA LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA

V A B I L O

Na podlagi 14. člena statuta KD “Peter Martinc” Koper in sklepa Upravnega odbora sklicujem

 REDNO LETNO SKUPŠČINO DRUŠTVA, ki bo v

v sredo, 13. aprila 2011 ob 18.00 uri v oddelku za italijaniko,

Čevljarska 22 v Kopru  

 Dnevni red:

 1. OTVORITEV REDNE LETNE SKUPŠČINE

2. IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

    – delovnega predsedstva

    – zapisnikarja

    – dveh overiteljev zapisnika

3. IZVOLITEV VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

4. POROČILA:

  • Poročilo predsednice o delu društva v 2010
  • Finančno poročilo za leto 2010
  • Poročilo nadzornega odbora za leto 2010

5. PREDSTAVITEV PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

6. RAZPRAVA IN SKLEPANJE O POROČILIH

7. PREDSTAVITEV PROGRAMA IZLETA V FRANCIJO

8. RAZNO

 Po uradnem delu bomo nadaljevali v prijetni družbi ob prigrizku.

 Vabim vas, da se seje skupščine polnoštevilno udeležite.

          Predsednica društva

            Neva ZAJC, l.r.

 Koper, 23.marec 2011

Komentiranje zaprto.